„Wykład Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk”

Home „Wykład Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk”

Prof. dr hab. n. med. Paweł Krawczyk

“Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie”

Profesor dr hab. Paweł Krawczyk jest lekarzem medycyny i diagnostą laboratoryjnym. Jest kierownikiem Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Specjalizuje się w diagnostyce genetycznej i immunologicznej chorych na nowotwory w kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie i immunoterapii.

Zajmuje się głównie chorymi na raka płuca. Jest autorem i współautorem ponad 250 publikacji o łącznym współczynniku IF wynoszącym prawie 200 punktów oraz kilku rozdziałów w książkach i podręcznikach. Jest autorem i współautorem 250 streszczeń zjazdowych oraz szeregu wykładów z dziedziny onkologii, genetyki i immunologii wygłoszonych na krajowych i zagranicznych kongresach naukowych. Należy do kolegiów redakcyjnych kilkunastu czasopism. Brał udział w komitetach organizacyjnych i naukowych kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Jest członkiem między innymi Rady Naukowej Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie oraz Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest recenzentem projektów NCN i NCBiR oraz ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

O wykładzie

Rak płuca – profilaktyka, nowoczesna diagnostyka i spersonalizowane leczenie, wykład prof. dr hab. n. med. Pawła Krawczyka

Zmniejszenie zapadalności i umieralności z powodu raka płuca należy do najważniejszych wzywań współczesnej medycyny. Co roku w Polsce z powodu tej choroby umiera ponad 22 000 osób (około 68 dziennie). Jedną z najskuteczniejszych metod walki z rakiem płuca jest profilaktyka pierwotna i wtórna. Zmniejszenie liczby osób palących papierosy oraz narażenia na szkodliwe czynniki środowiska jest drogą do niemal zupełnej eliminacji tej choroby z naszej populacji. W trakcie spalania tytoniu, które odbywa się w temperaturze 750 st. C dochodzi do powstania tysięcy substancji, wśród których prawie 100 ma udowodnione działanie rakotwórcze (np. benzo(A)piren, toluen, policykliczne węglowodory aromatyczne). Źródłem węglowodorów oraz tlenków siarki czy azotu są spaliny samochodowe oraz pyły zawieszone powstające w trakcie spalania paliw kopalnych. Profilaktyka wtórna polega na wykrywaniu choroby we wczesnych stadiach zaawansowania, kiedy możemy leczyć raka płuca radyklanie za pomocą zabiegu operacyjnego. Udowodniono, że profilaktyczne zastosowanie niskodawkowej tomografii komputerowej w grupie osób intensywnie palących papierosy zmniejsza ryzyko śmierci z powodu raka płuca o 30%. Niestety akcje profilaktyczne w przypadku raka płuca są mało skuteczne. Rozwój choroby jest często skryty i wykrywana jest ona w wyższych stadiach zaawansowania, kiedy konieczne jest szybkie wdrożenia leczenia systemowego. Tylko 15% chorych może liczyć na wyzdrowienie dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod chirurgicznych (minimalnie inwazyjna torakochirurgia). Dlatego wielkim wyzwaniem jest wdrożenie szybkiej i nowoczesnej diagnostyki a następnie spersonalizowanego leczenia raka płuca.