Polityka prywatności

Home Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych w związku  z korzystaniem ze strony internetowej pod adresem: https://kongres.fundacjabadz.pl oraz w związku z organizacją Kongresu Medycyny Integralnej, dalej jako „Kongres”. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku informacyjnego wynikającego  z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

 

 

§ 1.
Administrator danych osobowych

 

  1.  Administratorem danych osobowych jest Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” z siedzibą  w Warszawie (02-951) przy ul. Husarii 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381339, NIP: 9512335079, REGON: 142866063, dalej jako „Administrator”.
  2. Z Administratorem można skontaktować się pod adresem e-mail: kongres@fundacjabadz.pl lub listownie na adres: Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” ul. Husarii 32, 02-951 Warszawa.

 

 

§ 2.
Sposób wskazania danych oraz skutki niepodania danych

 

  1. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w Kongresie. Niepodanie danych osobowych może skutkować utratą możliwości wzięcia udziału w Kongresie.
  2. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług w związku z Kongresem.
  3. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.

 

 

§ 3.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 

Podane dane osobowe będą przetwarzane we wskazanych poniżej celach, okresach oraz na wskazanych podstawach:

  1. dane osobowe uczestników podane podczas rejestracji i zakupu biletów – będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w Kongresie oraz organizacji Kongresu – na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) – przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi;
  2. dane osobowe prelegentów oraz gości obejmujące w szczególności ich imię, nazwisko, pełnioną funkcję – będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Kongresu oraz działań Fundacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres wymagany do organizacji i promocji Kongresu oraz działalności Fundacji;
  3. dane osobowe uczestników Kongresu obejmujące wizerunek zarejestrowany
   w trakcie Kongresu – będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji oraz rejestracji przebiegu Kongresu, a także wykorzystania utrwalonych materiałów i ich publicznym udostępnieniu – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu złożenia i uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  4. dane prelegentów Kongresu obejmujące ich wizerunek, prezentowane przez nich wypowiedzi, treści i inne materiały – będą przetwarzane w celu utrwalenia wskazanych danych i treści oraz ich wykorzystania zgodnie z klauzulą wykorzystania wizerunku i treści – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na promocji Kongresu, publikacji materiałów dotyczących Kongresu, promocji działalności Fundacji oraz umożliwieniu zapoznania się z przebiegiem Kongresu również osobom w nim bezpośrednio nieuczestniczącym – do czasu złożenia i uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. dane osobowe dotyczące korzystania ze strony internetowej, dane podane podczas rejestracji oraz inne dane – będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń;
  6. w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem rachunkowości, realizacją obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego;
  7. w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz odpowiedzi na pytania – będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika strony internetowej oraz uczestnika Kongresu i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymanym zapytaniem, nie dłużej jednak niż przez 1 rok;
  8. w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w szczególności przesłania newslettera, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.

 

 

§ 4.
Zewnętrzni odbiorcy danych

 

  1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione niezależnym administratorom, którzy odpowiadają za zapewnienie zgodności z prawem przetwarzania tych danych w następujących przypadkach:
  • gdy taki obowiązek wynika z przepisów obowiązującego prawa, w szczególności Urzędom Skarbowym, komornikom sądowym, innym organom egzekucyjnym lub innym organom państwowym;
  • gdy jest to niezbędne dla realizacji uzasadnionych potrzeb Administratora,
   doradcom, w tym doradcom prawnym, podatkowym i audytorom, operatorom pocztowym, firmom kurierskim, hotelom, przewoźnikom, liniom lotniczym, biurom podróży, agencjom organizującym wydarzenia, wydawcom materiałów pochodzących
   z Kongresu, dziennikarzom, bankom, ubezpieczycielom.
  1. Dane osobowe mogą również zostać przekazane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie i w imieniu Fundacji, a dotyczących:
  • świadczenia usług związanych ze wsparciem organizacji Kongresu,
  • świadczenia usług teleinformatycznych, tj. m. in. hosting, dostarczenie lub utrzymanie systemów informatycznych, obsługa strony internetowej,
  • świadczenia usług księgowo – rachunkowych,
  • świadczenia usług archiwizacyjnych oraz usług bezpiecznego niszczenia dokumentów,
  • świadczenia usług marketingowych,
  • świadczenia usług ochrony.

 

 

§ 5.
Sposób wskazania danych oraz skutki niepodania danych

 

  1. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych
   w RODO, prawo do:
   1. dostępu do danych osobowych – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
   2. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
   3. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
   4. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
   5. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
    • osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
    • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
    • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
    • osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.;
   6. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
   7. do sprzeciwu – wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
   8. do cofnięcia zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
  1.  
  1. W celu skorzystania ze swoich praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kongres@fundacjabadz.pl.
  2. Ponadto, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

§ 6.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 

Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

 

 

§ 7.
Sposób wskazania danych oraz skutki niepodania danych

 

  1. Serwis w ramach prowadzonej działalności może automatycznie dopasowywać pewne treści do potrzeb użytkowników. Polega to na profilowaniu przy wykorzystaniu danych osobowych tj. na podstawie dotychczasowych działań podejmowanych przez użytkownika w sieci Internet.
  2. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.

 

 

§ 8.
Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych

 

Polityka prywatności może być uzupełniania lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani e-mailowo na adres przez nich podany.