Regulamin

Home Regulamin

III Kongresu Medycyny Integralnej Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych – odporność!

I. Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie.

2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie, zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

3. Kongres – oznacza III Kongresie Medycyny Integralnej Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych – odporność!.

4. Organizator – Fundacja Małgosi Braunek „Bądź” z siedzibą w Warszawie (02-951) przy ul. Husarii 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000381339, NIP: 9512335079, REGON: 142866063.

5. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do udziału w Kongresie.

6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

8. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Kongresie, do którego dostęp będzie możliwy od dnia 19 listopada 2020 r. od godz. 9.00, w formule online, na który składać się będą wykłady i mini wykłady, a także szczegółowe prawa i obowiązki Uczestników Kongresu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie Kongresu, zmiany terminu Kongresu, jak również odwołania wydarzenia, w sytuacji wystąpienia niezależnych okoliczności zewnętrznych, które uniemożliwiają przeprowadzenie Kongresu. Organizator zawiadomi Uczestników o zaistnieniu wspomnianych okoliczności za pośrednictwem poczty e-mail, na adres podany w trakcie rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej platformy Kongresu: www.kongres.fundacjabadz.pl.

3. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO. W  sprawie danych osobowych należy kontaktować się na adres e-mail: kongres@fundacjabadz.pl

4. W sprawach związanych z korzystaniem z platformy Kongresu lub uczestnictwa w Kongresie można skontaktować się z Organizatorem poprzez pocztę e-mail, pod adresem: kongres@fundacjabadz.pl lub telefonicznie pod numerem: 512 611 200.

5. Program i informacje organizacyjne dotyczące Kongresu będą umieszczone na platformie Kongresu www.kongres.fundacjabadz.pl.

6. W dniu rozpoczęcia Kongresu oraz podczas późniejszego odtwarzania nagrań Uczestnik może być zalogowany w danym czasie tylko na jednym urządzeniu. Materiały audiowizualne udostępnione w ramach Kongresu przeznaczone są do własnego użytku osobistego przez Uczestnika przez okres trwania subskrypcji. Zakazane jest nagrywanie, kopiowanie oraz publiczne udostępnianie materiałów audiowizualnych w jakiejkolwiek formie.

III. Zasady uczestnictwa w Kongresie

1. Udział w Kongresie możliwy jest po dokonaniu zakupu biletu, poprzez wybór odpowiedniej subskrypcji, zgodnie z pkt IV Regulaminu oraz zarejestrowaniu się do platformy Kongresu: www.kongres.fundacjabadz.pl.

2. Proces rejestracji Uczestników odbywa się od dnia 19 listopada 2020 r. od godz. 9.00, wyłącznie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na platformie Kongresu. W przypadku Uczestników, którzy zakupili bilet na Kongres za pośrednictwem serwisu https://evenea.pl proces rejestracji rozpoczyna się wcześniej, o czym Uczestnicy ci zostaną powiadomieni przez Organizatora e-mailowo. Przy czym dostęp do materiałów Kongresu Uczestnicy otrzymają nie wcześniej niż w dniu 19 listopada 2020 r., od godz. 9.00, tj. od momentu rozpoczęcia Kongresu.

3. Rejestracja następuje przez wypełnienie i wysłanie formularza online poprzez system rejestracji online, dostępny na platformie Kongresu www.kongres.fundacjabadz.pl.  W formularzu rejestracyjnym należy podać następujące dane: imię, nazwisko, (nazwa firmy opcjonalnie), kraj/region, ulica, kod pocztowy, miasto, nr telefonu, adres e-mail, konto użytkownika (nazwę użytkownika) oraz utworzyć hasło do konta, a także w przypadku osób, które zdecydują się na zakup biletu na Kongres za pośrednictwem platformy Kongresu, dodatkowo zostaną poproszone o akceptację Regulaminu operatora płatności elektronicznych Tpay.

4. W formularzu rejestracji Uczestnik może skorzystać z kuponu rabatowego (jeśli Uczestnik go otrzymał). Jeżeli Uczestnik, pomimo posiadania kuponu rabatowego, nie poda jego kodu w trakcie rejestracji, traci prawo do uzyskania rabatu, a rejestracja następuje na warunkach określonych w pkt IV Regulaminu.

5. Przed wysłaniem formularza rejestracji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności. Poprzez zatwierdzenie i przesłanie przez Uczestnika Organizatorowi uzupełnionego formularza rejestracji, akceptację Regulaminu i dokonanie płatności, dochodzi pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem do zawarcia umowy o udział w Kongresie.

6. Potwierdzeniem zawarcia Umowy jest przesłanie na adres e-mail Uczestnika wiadomości potwierdzającej rejestrację i zakup biletu.

7. Poprzez dokonanie rejestracji, Uczestnik oświadcza, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.

IV. Bilety, opłaty, formy płatności

1. Udział w Kongresie jest odpłatny. W celu wzięcia udziału w Kongresie należy dokonać zakupu biletu, który uprawnia do dostępu do materiałów Kongresu, tj. wykładów i mini wykładów w formie online znajdujących się na platformie Kongresu www.kongres.fundacjabadz.pl, przez okres wynikający z wybranego pakietu subskrypcji.

2. W ramach Kongresu Organizator oferuje 3 pakiety subskrypcji:

 1. Subskrypcja dwudniowa – dająca Uczestnikowi dostęp do materiałów Kongresu przez okres 2 dni liczony od dnia zakupu biletu.
 2. Subskrypcja tygodniowa – dająca Uczestnikowi dostęp do materiałów Kongresu przez okres 7 dni liczony od dnia zakupu biletu.
 3. Subskrypcja miesięczna – dająca Uczestnikowi dostęp do materiałów Kongresu przez okres 30 dni liczony od dnia zakupu biletu.

3. Wysokość opłat za uczestnictwo w Kongresie wynosi odpowiednio:

 1. w przypadku zakupu biletu obejmującego subskrypcję dwudniową – opłata wynosi 29 zł.
 2. w przypadku zakupu biletu obejmującego subskrypcję tygodniową – opłata wynosi 49 zł;
 3. w przypadku zakupu biletu obejmującego subskrypcję miesięczną – opłata wynosi 119 zł;

4. Opłat za uczestnictwo w Kongresie można dokonywać korzystając z płatności online za pośrednictwem serwisu Tpay – obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań, który umożliwia dokonywanie płatności w następujący sposób:

 1. BLIK,
 2. Visa Checkout,
 3. Masterpass,
 4. karta Elavon,
 5. przelew tradycyjny

5. Wszystkie ceny podane przez Organizatora wyrażone są w walucie polskiej i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

6. Do dnia 18 listopada 2020 r. sprzedaż biletów na Kongres odbywa się za pośrednictwem serwisu https://evenea.pl, natomiast od dnia 19 listopada 2020 r. możliwy jest jedynie zakup biletu na Kongres za pośrednictwem platformy Kongresu: www.kongres.fundacjabadz.p.

7. Uczestnicy, którzy dokonali zakupu biletu na Kongres za pośrednictwem serwisu https://evenea.pl otrzymują dostęp do materiałów Kongresu w ramach pakietu subskrypcji rocznej, tj. przez okres 365 dni liczony od dnia 19 listopada 2020 r.

V. Wymagania techniczne

 1. Do korzystania z platformy Kongresu i prawidłowego odbioru Kongresu przez Uczestnika, niezbędne są:
 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i najnowszą wersją przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) oraz konto Tpay;
 3. aktywną i poprawnie skonfigurowaną na urządzeniu, z którego Uczestnik korzysta usługę transmisji danych udostępnioną przez operatora telekomunikacyjnego lub uruchomione łącze bezprzewodowe.

2. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy Kongresu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy Kongresu z infrastrukturą techniczną Uczestnika.

3. Wszyscy Uczestnicy Kongresu są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego konta użytkownika. Użytkownicy zobowiązani są do przechowywania hasła do konta w sposób bezpieczny i nieudostępniania go osobom trzecim.

VI. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Kongresu jest Organizator.

2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej Kongresu przetwarzane są we wskazanych poniżej celach, okresach oraz na wskazanych podstawach:

 1. dane osobowe Uczestników podane podczas rejestracji i zakupu biletów – będą przetwarzane w celu rejestracji uczestnictwa w Kongresie oraz organizacji Kongresu – na podstawie niezbędności do realizacji umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO) – przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi;
 2. dane osobowe prelegentów oraz gości obejmujące w szczególności ich imię, nazwisko, pełnioną funkcję – będą przetwarzane w celu organizacji i promocji Kongresu oraz działań Fundacji – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – przez okres wymagany do organizacji i promocji Kongresu oraz działalności Fundacji;
 3. dane osobowe Uczestników Kongresu obejmujące wizerunek zarejestrowany w trakcie Kongresu – będą przetwarzane w celu prowadzenia transmisji, przygotowania fotorelacji oraz rejestracji przebiegu Kongresu, a także wykorzystania utrwalonych materiałów i ich publicznym udostępnieniu – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – do czasu złożenia i uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 4. dane prelegentów Kongresu obejmujące ich wizerunek, prezentowane przez nich wypowiedzi, treści i inne materiały – będą przetwarzane w celu utrwalenia wskazanych danych i treści oraz ich wykorzystania zgodnie z klauzulą wykorzystania wizerunku i treści – na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na promocji Kongresu, publikacji materiałów dotyczących Kongresu, promocji działalności Fundacji oraz umożliwieniu zapoznania się z przebiegiem Kongresu również osobom w nim bezpośrednio nieuczestniczącym – do czasu złożenia i uwzględnienia przez Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. dane osobowe dotyczące korzystania ze strony internetowej, dane podane podczas rejestracji oraz inne dane – będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na przetwarzaniu w celu ustalenia, dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń;
 6. w celu wykonania obowiązków ciążących na Administratorze w związku z organizacją Kongresu wynikających z obowiązujących przepisów prawa, np. związanych z prowadzeniem rachunkowości, realizacją obowiązków podatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego; w celu rozpatrywania skarg, wniosków oraz odpowiedzi na pytania – będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegającego na zapewnieniu należytej obsługi użytkownika strony internetowej oraz uczestnika Kongresu i udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania – przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytania lub w celu podjęcia innych działań w związku z otrzymanym zapytaniem, nie dłużej jednak niż przez 1 rok;
 7. w celu marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora, w szczególności przesłania newslettera, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – do czasu cofnięcia zgody.
 8. Każda osoba, której dane osobowe Organizator przetwarza w związku z Kongresem ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania. Uczestnikowi przysługuje również prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika przez Administratora.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże Umowy, a co za tym idzie wzięcia udziału w Kongresie.
 10. Szczegółowe informacje w rozumieniu art. 13 RODO dotyczące przetwarzania danych przez Organizatora w związku z Kongresem, w tym w zakresie okresu przetwarzania danych, a także odbiorców danych, zawiera dostępna na stronie internetowej Kongresu Polityka prywatności.

VII. Reklamacje

1. Wszelkie skargi i reklamacje dotyczące organizacji i prowadzenia Kongresu należy kierować na adres e-mail: kongres@fundacjabadz.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.

2. Reklamacja dotycząca przebiegu Kongresu może być złożona w terminie 14 dni liczonym od dnia zawarcia Umowy, zaś dla Uczestników, którzy dokonali zakupu biletu na Kongres poprzez serwis https://evenea.pl termin ten liczy się od dnia 19 listopada 2020 r.

3. Reklamacje złożone po upływie terminu określonego w ust. 2 nie będą rozpatrywane.

4. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Odstąpienia od umowy można dokonać w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia przesyłając „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy“ drogą elektroniczną lub listem poleconym na adres Organizatora. W przypadku Uczestników, którzy dokonali zakupu biletu na Kongres poprzez serwis https://evenea.pl termin na odstąpienie od umowy liczy się od dnia 19 listopada 2020 r.

3. Wykonanie prawa odstąpienia od umowy oraz zwrot świadczeń są dokonywane zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

4. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

5. Uczestnik, który spróbuje pobrać, wyświetlić lub korzystać z materiałów Kongresu w jakikolwiek sposób podczas okresu odstąpienia, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że wyraża zgodę na dostarczenie tych treści w okresie odstąpienia oraz jego prawo do odstąpienia przestanie obowiązywać w wyniku rozpoczęcia przekazywania treści, co oznacza, że Uczestnik nie będzie mógł odstąpić od umowy nawet jeżeli termin odstąpienia jeszcze nie upłynął.

IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

3. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej z Organizatorem.

4. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Organizatorem.

5. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

X.  Postanowienia końcowe

1. Kontakt pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem odbywał się będzie drogą elektroniczną, ze strony Uczestnika za pośrednictwem adresu e-mail podanego podczas rejestracji, a ze strony Organizatora za pośrednictwem adresu e-mail: kongres@fundacjabadz.pl.

2. Organizator zastrzega możliwość dokonania zmiany Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie umieszczona przez Organizatora na platformie Kongresu. Będzie ona zawierała zestawienie zmian Regulaminu i będzie utrzymywana na platformie Kongresu przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych. Uczestnicy zostaną dodatkowo powiadomieni przez Organizatora poprzez przesłanie na adres e-mail, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w terminie 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

3. Umowy zawierane za pośrednictwem platformy Kongresu zawierane są w języku polskim.

4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonaniem Umowy jest Sąd miejscowo właściwy dla miejsca zamieszkania Uczestnika.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, RODO.

Aby pobrać “Formularza odstąpienia od umowy” naciśnij tu! 

Załącznik – Wzór formularza oświadczenia o odstąpienia od umowy.

Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Fundacja Małgosi Braunek „Bądź”

Husarii 32, 02-951 Warszawa

Ja, _______________________________________________________________________________________________

(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w III Kongresie Medycyny Integralnej Bądź w pełni zdrowia. Prewencja i leczenie chorób przewlekłych – odporność!.

Informuję, że ww. Umowę zawarłam/-em _____________________________________

(data dokonania rejestracji)

_________________________________

(podpis)